Javna licitacija o prodaji službenog putničkog motornog vozila

Direktor JU Javna biblioteke „Alija Isaković“ Gradačac na osnovu odredbi člana 24. Pravila JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac  i Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije, br. 02-181-1/19 od 28.08.2019.godine,  objavljuje

 

 J AV N U   L I C I T A C I J U

o prodaji službenog putničkog motornog vozila

 I

Putem javne licitacije JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac vrši prodaju službenog putničkog motornog vozila slijedećih tehničkih karakteristika:

               

R/b Marka i tip

vozila/registarske oznake/godina proizvodnje

Broj šasije

Važenje registracije

Vrsta motora Zapremina i snaga motora Početna cijena
1. ŠKODA FELICIA

 LX 1.9D

975-E-277

1999.godina

TMBEHH613Y0008195

Odjavljeno 15.01.2018.godine

dizel 1896 cm3

47 kW

800,00 KM

 

 

                                                                          II

Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

III

Putničko motorno vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati na parkingu JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon, broj: 035/821-750.

 

 

 

IV

Pravo učešća na licitaciju imaju sva fizička i pravna lica sa područja BiH koja uplate 10% kaucije od određene početne cijene vozila na blagajni JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, kao osiguranje za ozbiljnost ponude.

V

Ponuda za licitaciju treba da sadrži:

  1. naziv i tačnu adresu fizičkog, odnosno sjedište pravnog lica,
  2. kopiju lične karte,
  3. iznos ponude izražen u KM,
  4. dokaz o uplati kaucije izdat od strane blagajne JU Javna biblioteka „Alija Isaković“Gradačac.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

VI

Ponude sa naznakom «Ponuda za javnu licitaciju – ne otvaraj» dostaviti na protokol JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, neposredno ili poštom najkasnije 05.09.2019.godine do 12,00 sati. Na koverti je potrebno naznačiti tačnu adresu ponuđača kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

 

VII

Javno otvaranje ponuda će se održati u prostorijama JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac dana 06.09.2019. godine u 11,00 sati.

VIII

Otvaranje ponude će se izvršiti i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Prilikom odabira ponude, komisija će odabrati ponudu sa najvišom cijenom. U slučaju dvije iste ponude prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu.

IX

Sve troškove oko poreza i prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

DIREKTOR

Husein Kujraković