JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos

JAVNA USTANOVA JAVNA BIBLIOTEKA „ALIJA ISAKOVIĆ“ Nenavište bb 76250 Gradačac Tel/Fax:0038735821750;0038735821751  e-mail javna.bi@bih.net.ba  ID broj;4209068800006 račun br.5724260000101982 MF banka

Broj: 02-190-1/20

Dana: 30.12.2020.

Na osnovu Zakona o radu čl.32.stav 1 i na osnovu Pravilnika o radu Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac broj 01-48-1/18 , a u vezi člana 17. i člana 3.direktor ustanove Javna Ustanova Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u radni odnos

  1. Pripravnik srednje stručne spreme (SSS)-IV stepen društvenog smjera-Gimnazija na određeno vrijeme na period trajanja pripravničkog staža 6 (šest) mjeseci- 1 izvršilac

Pored opštih uslova , kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Za poziciju 1.

  • SSS – IV stepen društvenog smjera – gimnazija
  • da nema ostvaren staž nakon završene srednje škole u struci

Uz prijavu na Javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (orginal ili ovjerena kopija)

  1. svjedočanstvo (diploma) o završenoj stručnoj spremi
  2. izvod iz matične knjige rođenih
  3. uvjerenje o državljanstvu ili CIPS – prijava
  4. dokaz da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (uvjerenje izdato od strane Poreske uprave FBiH i ovjerena izjava da kandidat nema radni staž u struci nakon sticanja srednje stručne spreme)
  5. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljjivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH
  6. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen članom IX.1.Ustava BiH
  7. dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

Proceduru izbora kandidata provodi Komisija.

Sa kandidatima koji budu zadovoljavali uslove konkursa obavit će se intervju.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporučeno putem pošte, na adresu:

Javna ustanova Javna biblioteka „Alija Isaković“ , Nenavište bb, 76250 Gradačac, sa naznakom:

„Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos“ – ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                             DIREKTOR

                                                                      Husein Kujraković