JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac

Na osnovu člana 4. stav 3. i člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 2. stava 1. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim -ustanovama i javnim preduzećima Općine Gradačac („Službeni glasnik Općine Gradačac“, broj:11/17), člana 24. stav 2. Pravila Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac (broj: 01-216-1/21 od 07.10.2021. godine), člana 3. stav 4. i člana 19. stav 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac broj: 01-48-1/18 od 26.02.2018, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac broj: 01-3-1/19 od 01.01.2019. godine, broj: 01-107-2/19 od 27.05.2019. godine, broj: 01- 180-1/20 od 13.11.2020. godine, broj: 01-217-1/21 od 07.10.2021. godine broj: 01-32-1/22 od 28.01.2022. godine i broj: 01-250-1/22 od 19.12.2022. godine, člana 2. Pravilnika o postupku i kriterijima prijema u radni odnos u J.U. Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac (broj: 01-4-1/23 od 16.01.2023.godine), direktor Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac raspisuje

                                                J A V N I  O G L A S

                                             za prijem radnika u radni odnos

                        Javne ustanove Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac

1.       Bibliotekar – 1 izvršilac

Kratak opis poslova

 • sačinjava analize i informacije o stanju bibliotečke građe
 • organizuje, kontroliše i prati izvršavanje poslova bibliotečke djelatnosti
 • programira, usmjerava u učestvuje u pripremama manifestacija koje organizuje biblioteka
 • vodi grupni inventar biblioteke
 • inventariše, katalogizira monografske publikacije
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora
 • za svoj rad odgovara rukovodiocu odjeljenja bibliotečke djelatnosti.

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

 Opšti uslovi

1.Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

3.Da je stariji od 18 godina,

Posebni uslovi

1.Da ima VSS, VII stepen, bibliotečkog smjera ili ekvivalent

2.Položen stručni ispit iz bibliotekarstva

3.Da ima najmanje 2 godine radnog iskustva na bibliotečkim poslovima nakon sticanja stručne spreme ili ekvivalenta,

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.

Za prijavu na oglas kandidati su dužni uredno dostaviti popunjen PRIJAVNI OBRAZAC, koji mogu preuzeti na web stranici Biblioteke (www.bibliotekagradacac.ba ) ili lično na adresi Biblioteke (Ulica Nenavište bb  76250 Gradačac), uz dostavu sljedećih dokaza o ispunjavanjju opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

 •  uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o prebivalištu CIPS/PBA3 obrazac, ne starije od 6 mjeseci

Posebni uslovi:

 • Diploma o završenom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom bibliotečkom ispitu
 • Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na bibliotečkim poslovima nakon sticanja VSS ili ekvivalent
 • Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traži javnim konkursom (ukoliko ima)

Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa (potvrda, uvjerenje i sl) da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova.

Sva dokumenta dostaviti u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obaviće provjeru znanja,  radnih i stručnih sposobnosti  na osnovu pismenog testiranja i obavljenog usmenog intervjua za radno mjesto Bibliotekar

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

Rok i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Biblioteke (www.bibliotekagradacac.ba) a dostavlja se Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana njegove posljednje objave.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti Ugovor o radu najkasnije u roku od 8(osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu:

JU Javna biblioteka „Alija Isaković“, Nenavište bb, 76250 Gradačac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  – NE OTVARATI“

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično na protokol Biblioteke ili preporučenom poštom.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavanju uslove utvrđene javnim konkursom neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                             DIREKTOR                                                                                                                       Husein Kujraković